KLOCHKOV, V.; RYBAKOVA, G.; VASILEVA, N.; MALKOVA, T.; KROTOVA, I. Parameters of modeling the semantic compatibility of educational information. Amazonia Investiga, v. 8, n. 23, p. 506-516, 11 out. 2019.