(1)
Klochkov, V.; Rybakova, G.; Vasileva, N.; Malkova, T.; Krotova, I. Parameters of Modeling the Semantic Compatibility of Educational Information. Amazonia Investiga 2019, 8, 506-516.