[1]
Klochkov, V., Rybakova, G., Vasileva, N., Malkova, T. and Krotova, I. 2019. Parameters of modeling the semantic compatibility of educational information. Amazonia Investiga. 8, 23 (Oct. 2019), 506-516.